Regulamin sklepu

1.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1       Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży biżuterii oraz innych produktów za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lavoga.pl.

1.2       Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w zakresie usług sprzedaży konsumenckiej dokonywanej za pośrednictwem Serwisu.

 

2.         DEFINICJE:

2.1       Sprzedawca – LAVOGA Katarzyna Dopke z siedzibą w 80-180 Gdansk ul. Jaworzniaków 18/33  posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 9570792758, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i                            Informacji o Działalności Gospodarcze.

2.2       Serwis – strona internetowa www.lavoga.pl, umożliwiająca świadczenia usług opisanych szczegółowo na tej stronie internetowej, w tym w szczególności sprzedaży Produktów.     

2.3       Klient – Osoba fizyczna która w ramach Serwisu zawarła Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.

2.4       Umowa sprzedaży – umowa zawarta za pośrednictwem Serwisu na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż rzeczy na rzecz Nabywcy.

2.5       Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta za pośrednictwem Serwisu na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez                               Sprzedawcę usług  na rzecz Nabywcy.

2.6       Strony - Sprzedawca oraz Klient.

2.7       Konto Klienta – oznacza konto w Serwisie utworzone na dane (imię, nazwisko i adres e-mail) Klienta.

2.8       Towar - artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym

2.9       Sklep Internetowy – platforma funkcjonująca w ramach Serwisu, umożliwiająca Klientowi składanie zamówień na Towary lub Świadczenia usługi.

 

 3.        REJESTRACJA W SKLEPIE

3.1       Zawieranie umów za pośrednictwem Serwisu, wymaga rejestracji i utworzenia Konta Klienta, oraz akceptacji Regulaminu Serwisu www.lavoga.pl

3.2       Wraz z rejestracją w Serwisie Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta, umożliwiający składanie zamówień na Towary w Serwisie Internetowym, dostęp do historii zakupów, a także dostęp do danych Klienta oraz                   możliwość ich modyfikacji oraz usunięcia.

3.3       Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do rejestracji w Serwisie, w taki sposób aby osoby nieuprawnione nie miał możliwości zapoznanie się z nimi.

3.4      W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego            w Sklepie.

 

 4.  SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM.

 4.1       Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym są Klienci posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu oraz nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Serwisu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

 4.2       Zarejestrowani użytkownicy Serwisu składa zamówienie po zalogowaniu się do Serwisu, poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, wybór sposobu dostawy, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Zamawiam i płacę”. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłanie do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.

 4.3       Nie zarejestrowani użytkownicy Serwisu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, wybór dostawy, potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku - „Zamawiam i płacę” następnie podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą Sklepu Internetowego. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.

 4.4       Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9-16, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 4.5       W przypadku przejściowej niedostępności Produktów, Sprzedawca informuje Klienta, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, o stanie Zamówienia, a Klient ma w terminie 7 dni od uzyskania takiej informacji, możliwość podjęcia decyzji o zmianie sposobu realizacji zamówienia, poprzez wybór:

-       oczekiwania na realizację Zamówienia;

-       odstąpienia od Zamówienia;

-       Klient może też wybrać częściową realizację Zamówienia (w stosunku do Produktów dostępnych) a częściowo od Zamówienia odstąpić lub oczekiwać na możliwość jego realizacji.

Jeśli Klient nie dokona powyższego wyboru w terminie 7 dni od informacji o przejściowej niedostępności Produktów, uważa się, iż odstąpił od Zamówienia w całości.

4.6       W przypadku trwałej niedostępności Produktów, Sprzedawca informuje w terminie do   7 dni od dnia złożenia Zamówienia Klienta o tym fakcie i do zawarcia Umowy nie dochodzi.      

 

5.         ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY. CENA TOWARÓW, PŁATNOŚCI.

5.1       Z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

5.2       Wysokość cen podana w Sklepie Internetowym jest ceną brutto

5.3       Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży Towarów, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą , jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.

5.4       Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności:

            a. płatność przelewem za pośrednictwem serwisu payu.pl;

            b. płatność gotówką (za pobraniem)

            c. płatność za pośrednictwem serwisu PayPal;

            d. płatność przelewem na rachunek bankowy

5.5       Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności innej niż płatność za pobraniem jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar.

5.6       Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

5.7       Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

5.8       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

 

6.         DOSTAWA

6.1       Dostawa Produktów jest dokonywana w sposób wybrany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, spośród sposobów dostawy zaproponowanych przez Sprzedawcę (Kurier, Poczta Polska, Inpost)

6.2       Czas realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi     około 2 dni robocze z zastrzeżeniem punktów 4.5 i 4.6.Termin na dostawę Towaru biegnie od dnia wpłynięcia należności za Towar na rachunek Sprzedawcy. 

6.3       Sprzedawca zastrzega iż nie bierze odpowiedzialności za towar nie dostarczony w terminie przez dostawcę którego wybrał kupujący spośród  możliwych sposobów wysyłki. (Kurier DPD, Poczta Polska, Inpost)

6.4       Dostarczenie Towaru odbywa się na warunkach przewoźnika wybranego przez Kupującego (Kurier DPD, Poczta Polska, Inpost)

6.5       W przypadku Zamówień zagranicznych Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany w czasie składania zamówienia.

 6.6      Sklep www.lavoga.pl nie wysyła zamówień "za pobraniem".

7.         ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1       Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

7.2       Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o   odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Klient może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego m.in. na stronie „Reklamacje i zwroty”. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Klienta potwierdzenie jego otrzymania.

7.3       W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.4  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w osobą odniesieniu do umów:

          a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną z godą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

          b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

          c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7.4       Sprzedawca zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia  zwracanych Towarów.

 

8.         REKLAMACJE

8.1       Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach nie związanych  z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8.2       Reklamację można składać w formie elektronicznej na adres biuro@lavoga.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu.

8.3       Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową telefoniczną lub za pomocą poczty tradycyjnej.

8.4       Zgłoszenie reklamacji odbywa się w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w zamieszczonej pod adresem internetowym Sklepu procedurze Składania Reklamacji

8.5       Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

9.         DANE OSOBOWE

9.1       Firma LAVOGA jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego. Dane osobowe przekazywane przez Klienta wykorzystywane są przez administratora wyłącznie w celu realizacji zamówień.

9.2.      Klient dokonując rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Firmę LAVOGA danych osobowych podanych w formularzu, wyłącznie w celu realizacji zamówień.

9.3.      Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Firmy MANDALA informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

9.4.      Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 

10.       NEWSLETTER

10.1     Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

10.2     W każdej chwili Klient ma prawo do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego.

 

11.       ZMIANA REGULAMINU

11.1     Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

11.2     Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta

11.3     W przypadku niezaakceptowania zmiany Regulaminu, Konto Klienta zostanie usunięte a umowa zawarta z Klientem rozwiązana.

11.4     Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 

12.        PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADMINISTRATORA

12.1     Serwis lub poszczególne jego elementy, teksty (w tym regulamin), rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, elementy graficzne, zdjęcia produktów, kompilacje materiałów oraz opracowania podlegają ochronie przez polskie i międzynarodowe prawo, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). Ochrona prawa własności Serwisu dotyczy również wszelkich materiałów, które dostarcza Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Administratora jest zabronione i będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych przez Administratora.

 

13.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1     We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. W sprawach dotyczących korzystania z usług PayU w związku z korzystaniem ze Sklepu, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi PayU.

13.2     Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.